06 49 30 83 71 info@uwoefentherapeut.nl

Praktijk Informatie

Uw oefentherapeut nu ook aan huis

 

Praktijkadres
Burgemeester van der Feltzweg 36
7391 HM TWELLO
06 49 30 83 71

Routebeschrijving

Klik op de afbeelding om te vergroten

Openingstijden
Op de praktijk ben ik beschikbaar op:

  • maandag (van 08.30 tot 21.00 uur);
  • dinsdag (van 14.00 tot 21.00 uur);
  • donderdag (van 08.30 tot 15.00 uur);
  • vrijdag (11.00 tot 16.00 uur).

Verzuim
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeursdagen en -tijden. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Voor een niet nagekomen afspraak worden kosten gerekend, die volledig bij de cliënt in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Afspraken kunnen niet door middel van een email afgezegd worden. Dit moet telefonisch gebeuren. Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand uiterlijk om 17.00 uur te zijn doorgegeven.

 

Betalingsvoorwaarden
De kosten van oefentherapie Cesar worden geheel, gedeeltelijk of niet door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. U bent onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de verleende diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan welke vergoedingen er gelden bij de verzekeringsmaatschappij en de afgesloten polis voor oefentherapie Cesar. Let op! Eerder gevolgde behandelingen oefentherapie en/of fysio-therapie in hetzelfde kalenderjaar tellen ook mee.

Indien u niet (aanvullend) verzekerd of over uw polislimiet heen bent, bent u als cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verleende diensten. U ontvangt in dit geval een factuur van mij. Betaling voor de oefentherapeutische dienst op factuur geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de oefentherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incasso-maatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden vergoed. Alle met de incasso van de gedeclareerde gemoeide kosten, waarvan ook buiten gerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

 

Privacywetgeving
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw oefentherapeut een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw oefentherapeut elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of een medisch specialist in het ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Als uw oefentherapeut uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek of bij intercollegiale toetsing binnen een groep oefentherapeuten. Uw toestemming is niet nodig als de gegevens die worden gebruikt niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn.
Wanneer u meer informatie wilt over dit onderwerp kunt u dit in de praktijk opvragen.

 

Dossier en rapportage
Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw klachten vindt plaats volgens de richtlijnen oefentherapie Cesar | Mensendieck van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. Tussentijds en/of aan het eind van het behandelproces wordt een rapportage naar uw (huis)arts of specialist gezonden. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

 

 

Uw oefentherapeut · ook aan huis · Oefentherapie Cesar · Burgemeester van der Feltzweg 36  7391 HM TWELLO · 06 49 30 83 71

“Leren hoe je moet lopen is belangrijker dan alleen maar te bewegen”